Χορηγοί


Περιεχόμενα Σελίδας
  1. Η Έννοια της Χορηγίας
  2. Θέλετε να γίνετε ΧΟΡΗΓΟΙ μας;
  3. ......
  4. ......


.........................................................................................

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ:

ΑΠΟ http://www.diazoma.gr/GR/Page_04-04-006.asp

"Ο ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

στον Χρυσό Αιώνα του Περικλή και στον 21ο Αιώνα

Η χορηγία θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του Κλεισθένη, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Η πλήρης άνθησή της όμως συντελείται στον 5ο αιώνα π.Χ., στον Χρυσό Αθηναϊκό Αιώνα του Περικλή, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά.

α. Η χορηγία δεν ήταν αρχικά έννοια γένους. Ήταν έννοια είδους. Αφορούσε αποκλειστικά την οικονομική υποστήριξη των τεχνών (χορηγός σημαίνει ηγέτης του χορού). Ήταν μία από τις τέσσερις λειτουργίες. Οι άλλες τρεις ήταν η γυμνασιαρχία, η τριηραρχία και η εστίαση.

Με τον καιρό όμως, και ιδιαίτερα σήμερα, η έννοια της χορηγίας διευρύνθηκε και κάλυψε κάθε μορφή οικονομικής ενίσχυσης προς οποιονδήποτε τομέα κοινωνικού περιεχομένου.

Όπως είναι φανερό, στην Αρχαία Αθήνα οι τέσσερις λειτουργίες ήταν ένας τρόπος μεταφοράς πόρων από τον ιδιωτικό τομέα προς την πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο. Με αυτή την ανακατανομή πόρων, η Πολιτεία ενίσχυε την άμυνα, τη διατροφή των απόρων, τον αθλητισμό και φυσικά τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ήταν δηλαδή ένας άλλος, έμμεσος τρόπος φορολογίας των πλούσιων Αθηναίων.

β. Η χορηγία ήταν υποχρεωτική δια νόμου για τους 120 πιο εύπορους συγκριτικά πολίτες από την κάθε μία από τις δέκα φυλές της Αθήνας.

γ. Οι χορηγοί ανελάμβαναν όλα τα έξοδα της εκδήλωσης, όπως για παράδειγμα τα Παναθήναια, τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα Διονύσια ή τα Ανθεστήρια.

δ. Οι χορηγοί είχαν επίσης την ευθύνη της επιλογής των συντελεστών και των «πρωταγωνιστών» - όπως θα τους λέγαμε σήμερα- καθώς και του συντονισμού, της προετοιμασίας και των δοκιμών, που άρχιζαν 11 μήνες πριν από την εκδήλωση. Ήταν δηλαδή, κατ' αναλογία με τα σημερινά δεδομένα, οι «παραγωγοί» των εκδηλώσεων τέχνης.

ε. Ο χορηγός ήταν «ιερό» πρόσωπο καθ' όλη τη δωδεκάμηνη διάρκεια της χορηγίας του. Αυτή η τιμή της πολιτείας και των υπόλοιπων πολιτών προς το πρόσωπό του ήταν και το μοναδικό αντιστάθμισμα της πολιτείας προς τον χορηγό για την προσφορά του.

στ. Έντονη ήταν και η άμιλλα μεταξύ των χορηγών, για την παρουσίαση της λαμπρότερης εκδήλωσης, που αντανακλούσε σε ολόκληρη τη φυλή του νικητή-χορηγού.

ζ. Ο θεσμός της χορηγίας εξαπλώθηκε προοδευτικά από την Αθήνα στην Αίγινα, τη Θήβα, τον Ορχομενό και άλλες ελληνικές πόλεις, καθώς και στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου όμως ο θεσμός λειτούργησε σε εθελοντική βάση, όπως λειτουργεί και σήμερα.

η. Τέλος, ο θεσμός αρχίζει να εκφυλίζεται τον 4ο αιώνα π.Χ. και φαίνεται να χάνεται στα ελληνιστικά χρόνια.

Ομοιότητες και διαφορές

Από μια πρώτη κιόλας ανάγνωση των στοιχείων της αρχαίας χορηγίας, εύκολα επισημαίνονται οι βασικές ομοιότητες και οι διαφορές της από τη σημερινή μορφή της.

Οι ομοιότητες είναι προφανείς.
α. Το περιεχόμενο της χορηγίας είναι και σήμερα κοινωνικό.

β. Το μοναδικό αντιστάθμισμα, το μόνο αντάλλαγμα για τον χορηγό ήταν και είναι αποκλειστικά και μόνο η «τιμητική» πίστωσή του από την πολιτεία και την κοινωνία, για την κοινωνική ευποιία του.

γ. Λειτουργικά, η χορηγία εξακολουθεί να συμπληρώνει ή να υποκαθιστά την κρατική μέριμνα και χρηματοδότηση στον πολιτιστικό κυρίως τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς κοινωνικού περιεχομένου, όπου οι δημόσιοι πόροι δεν επαρκούν.

δ. Αποτελούσε και τότε και τώρα τρόπο μεταφοράς πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο-κοινωνικό τομέα.

Όπως επίσης προφανείς είναι και οι διαφορές.
α. Η χορηγία ήταν τότε υποχρεωτική δια νόμου και ως τέτοια αποτελούσε μια μορφή έμμεσης φορολογίας των εύπορων Αθηναίων, ενώ σήμερα είναι προαιρετική.

β. Ο χορηγός είχε πάντοτε ενεργή και αποφασιστική συμμετοχή στην οργάνωση της εκδήλωσης της οποίας είχε την πλήρη ευθύνη, ενώ σήμερα, πολύ συχνά, η χορηγία ολοκληρώνεται απλώς και μόνο με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προς τον παραγωγό του πολιτισμικού προϊόντος, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του χορηγού στα δρώμενα.

γ. Η χορηγία αφορούσε τότε μόνον εκδηλώσεις τέχνης.

δ. Επειδή τότε οι επιχειρήσεις δεν ήταν νομικά πρόσωπα, οι χορηγοί ήταν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, επιχειρηματίες πολίτες, όπως οι οπλοποιοί, οι αρτοποιοί, οι αγγειοπλάστες, οι σαγματοποιοί, κ.λ.π. Σήμερα, αντίθετα, οι χορηγοί είναι νομικά πρόσωπα, εταιρίες. (Οι ιδιώτες, τα φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν στη νεότερη Ελλάδα και προσφέρουν και σήμερα χρήματα ή/και περιουσιακά στοιχεία τους στο κοινωνικό σύνολο, είναι και αποκαλούνται ευεργέτες ή δωρητές).

ε. Η προβολή των χορηγών και η πίστωσή τους από την κοινωνία γινόταν τότε επίσημα, με πρωτοβουλία της πολιτείας. Σήμερα, γίνεται από τον αποδέκτη της χορηγίας και από τα σύγχρονα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Αλλά το βαθύτερο κοινό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη χορηγία και της προσδίδει το ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο, έχει διατυπωθεί από τον Δημοσθένη: «ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ». Στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα, όπως και στην Αρχαία Αθήνα, η χορηγία είναι ένας θεσμός κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής στον δημόσιο βίο που τιμά τον χορηγό και επιβάλλει στην πολιτεία και στον αποδέκτη της χορηγίας να αναγνωρίζουν την κοινωνική προσφορά του.

Θαλής Π. Κουτούπης "

------------------------------------------------------------------------
2. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ;

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
100 χρόνια Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-2010

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) είναι ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Σ.Ε.Π. σήμερα είναι μία παιδαγωγική – εκπαιδευτική Κίνηση που συνεχίζει την Προσκοπική Κίνηση που άρχισε στην Ελλάδα το 1910. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση στην Ελλάδα με 25.000 ενεργά μέλη, έχοντας στο ενεργητικό του μια ιστορία εκατό χρόνων εθελοντικής προσφοράς στο παιδί και την κοινωνία, με συνεχή δυναμική παρουσία σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη την ελληνική επικράτεια και τις Κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού.

Το Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης που συνεστήθη το 1922.

Σκοπός το υ ΣΕΠ:

100 χρόνια Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-2010
Σκοπός του Σ.Ε.Π. είναι η παροχή εξωσχολικής αγωγής σε αγόρια και κορίτσια με την εφαρμογή του προσκοπικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στην διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και την προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως με την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, μέσα στο πλαίσιο διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης της νεολαίας.
Με τα προγράμματα και τις δραστηριότητες των τμημάτων του, το Σ.Ε.Π. αποσκοπεί ειδικότερα:

στην ανάπτυξη και διάδοση των ελληνικών πολιτιστικών αξιών στον εσωτερικό και διεθνή χώρο,

• στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης,

• καθώς και στη σωματική αγωγή και άθληση.

Η υπαίθρια ζωή, οι τεχνικές δεξιότητες, η πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνική συνεργασία, η σωματική αγωγή, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προσφορά υπηρεσίας και η παγκόσμια συναδέλφωση είναι τομείς απασχόλησης, που δίνουν την ευκαιρία, στα παιδιά και τους νέους του Σ.Ε.Π. μέσα από ένα δημοκρατικό πλουραλισμό, να ανακαλύψουν τις πανανθρώπινες αξίες, που θα τους βοηθήσουν στην ζωή τους.

Αποστολή:
Αποστολή του Προσκοπισμού είναι:
  • να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των Nέων, μέσω ενός συστήματος αξιών που βασίζεται στην Προσκοπική Υπόσχεση και στο Νόμο,
  • να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα 
  • και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία.

Όραμα:
...να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο!


 Διεθνής Δράση

Ο Προσκοπισμός εξελίσσεται και προσαρμόζεται παντού σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, υπηρετώντας τις τοπικές ανάγκες
Υπάρχουν αναγνωρισμένες προσκοπικές οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου
Σήμερα o προσκοπισμός μετράει περισσότερα από 30 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια (Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του μέσα στα τελευταία 20 χρόνια κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες)

  
Οι Πρόσκοποι , σε παγκόσμιο επίπεδο , ασχολούνται με:

 • την προστασία του περιβάλλοντος

 • θέματα τεχνολογίας

 • την αναδάσωση

 • την υγεία των παιδιών

 • την αποτροπή της εξάρτησης από τα ναρκωτικά

 • θέματα υγιεινής και καθαριότητας

 • κατοικίες για τους άστεγους

 • την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού

 • την εκπαίδευση για την ειρήνη

 • την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

 • τα δικαιώματα των παιδιών

 • την παραγωγή τροφής και τη γεωργία

 • τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • την ανεργία των νέων

 • τους πρόσφυγες


2011 – 2012

Με τη συμπλήρωση ενός αιώνα δημιουργικής εξωσχολικής διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής προσφοράς, ο Ελληνικός Προσκοπισμός στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, αναδιατάσσει τις δυνάμεις του και μετασχηματίζει την οργάνωση και τη λειτουργία του, ως μια σύγχρονη δυναμική νεανική Κίνηση, παραμένοντας στην πρωτοπορία του ενδιαφέροντος και της προτίμησης της νεολαίας.
  
Στόχοι του Προγράμματος Δράσεων-Εκδηλώσεων :

• Να ενημερώσει την Ελληνική Κοινωνία, για την ιστορία, το παρόν και τις προοπτικές της Προσκοπικής   Κίνησης

 • Να αναδείξει τις παιδαγωγικές αξίες του Προσκοπισμού

• Να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον με αίσθημα αισιοδοξίας για τα μέλη του ώστε να 
  συμμετέχουν ενεργά και να ζήσουν τη μεγάλη αυτή εμπειρία

Στο πλαίσιο της ενεργούς παρουσίας του στη ζωή του τόπου, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και η Περιφερειακή Εφορεία Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνουν ένα μεγάλο πρόγραμμα με σημαντικές εκδηλώσεις  στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και σε ολόκληρο το Νομό με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων, σχολείων αλλά και των πολιτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΕΣΕΩΝ  & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2011-2012 

(ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

Mέγας Χορηγός (σημαίνει)

• Εμφάνιση του λογότυπού σας στις διαφημιστικές καταχωρήσεις και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό  (DVD) της Περιφερειακής Εφορείας

• Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις με χαιρετισμό από εκπρόσωπο της εταιρείας

• Πρόσκληση σε όλα τα επίσημα δείπνα, δεξιώσεις και συνεντεύξεις τύπου

• Εμφάνιση του λογότυπου στο έντυπο υλικό των εκδηλώσεων (banner, αφίσες, προσκλήσεις,  
   Προσκοπικό Ημερολόγιο κλπ)

• Αναφορά σε δελτία Τύπου σε ηλεκτρονικά και Έντυπα ΜΜΕ

• Αναφορά στο ιστολόγιο proskopoiagriniou.blogspot.com

• Διαφημιστικό υλικό στους συμμετέχοντες στις Εκδηλώσεις

• Φοροαπαλλαγή του ποσού προσφορά σας

• Αποκλειστικότητα στον κλάδο σας

Χρυσός Χορηγός (σημαίνει)

• Εμφάνιση του λογότυπού σας στις διαφημιστικές καταχωρήσεις και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό 
  (DVD) της Περιφερειακής Εφορείας

• Πρόσκληση σε όλα τα επίσημα δείπνα, δεξιώσεις και συνεντεύξεις τύπου

• Εμφάνιση του λογότυπου στο έντυπο υλικό των εκδηλώσεων (banner, αφίσες, προσκλήσεις,
  Προσκοπικό Ημερολόγιο κλπ)

• Αναφορά σε δελτία Τύπου σε ηλεκτρονικά και Έντυπα ΜΜΕ

• Αναφορά στο ιστολόγιο proskopoiagriniou.blogspot.com

• Διαφημιστικό υλικό στους συμμετέχοντες στις Εκδηλώσεις

• Φοροαπαλλαγή του ποσού προσφορά σας

• Αποκλειστικότητα στον κλάδο σας

Αργυρός Χορηγός (σημαίνει)

• Εμφάνιση του λογότυπού σας στις διαφημιστικές καταχωρήσεις και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό (DVD) της Περιφερειακής Εφορείας

• Πρόσκληση σε όλα τα επίσημα δείπνα, δεξιώσεις και συνεντεύξεις τύπου

• Εμφάνιση του λογότυπου στο έντυπο υλικό των εκδηλώσεων (banner, αφίσες, προσκλήσεις, Προσκοπικό Ημερολόγιο κλπ)

• Αναφορά σε δελτία Τύπου σε ηλεκτρονικά και Έντυπα ΜΜΕ

• Αναφορά στο ιστολόγιο proskopoiagriniou.blogspot.com

• Διαφημιστικό υλικό στους συμμετέχοντες στις Εκδηλώσεις

• Φοροαπαλλαγή του ποσού προσφορά σας


Χορηγός (σημαίνει)

• Εμφάνιση του λογότυπού σας στις διαφημιστικές καταχωρήσεις και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό (DVD) της Περιφερειακής Εφορείας

• Πρόσκληση σε όλα τα επίσημα δείπνα, δεξιώσεις και συνεντεύξεις τύπου

• Εμφάνιση του λογότυπου στο έντυπο υλικό των εκδηλώσεων (banner, αφίσες, προσκλήσεις, Προσκοπικό Ημερολόγιο κλπ)

• Αναφορά σε δελτία Τύπου σε ηλεκτρονικά και Έντυπα ΜΜΕ

• Αναφορά στο ιστολόγιο proskopoiagriniou.blogspot.com

• Διαφημιστικό υλικό στους συμμετέχοντες στις Εκδηλώσεις

• Φοροαπαλλαγή του ποσού προσφορά σας

Υποστηρικτής Εκδήλωσης (σημαίνει)

• Εμφάνιση του λογότυπού σας στις διαφημιστικές καταχωρήσεις και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό (DVD) της Περιφερειακής Εφορείας

• Πρόσκληση σε όλα τα επίσημα δείπνα, δεξιώσεις και συνεντεύξεις τύπου

• Εμφάνιση του λογότυπου στο έντυπο υλικό των εκδηλώσεων (banner, αφίσες, προσκλήσεις, Προσκοπικό Ημερολόγιο κλπ)

• Αναφορά σε δελτία Τύπου σε ηλεκτρονικά και Έντυπα ΜΜΕ

• Αναφορά στο ιστολόγιο proskopoiagriniou.blogspot.com

• Φοροαπαλλαγή του ποσού προσφορά σας

«Ο αληθινός τρόπος για να είναι
κανείς ευτυχισμένος
είναι δίνοντας σε άλλους ανθρώπους.
Προσπαθήστε να κάνετε αυτό τον κόσμο
λίγο καλύτερο απ’ ότι τον βρήκατε»!
Baden Powell, Ιδρυτής του ΠροσκοπισμούΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
mail to: ( κάντε κλικ εδώ)

Τηλ: 6981 729 969
-------------------------------------------------------------------------------------